ŠTA JE CRP (C-REAKTIVNI PROTEIN)?

C – REAKTIVNI PROTEIN (CRP): U ovom blog postu pomoći ćemo vam da shvatite šta je upala i zašto želite da izmerite i kontrolišete svoj CRP tokom vremena i kako možete da tumačite njegovu vrednost. Nakon čitanja nadamo se da ćete shvatiti zašto bi ovaj parametar mogao da ima veći značaj po vaše zdravlje.

Prvo, da bismo razumeli upalu, moramo razumeti da je ona dobra i pomaže nam da razrešimo povrede i zaštitimo naše telo od daljeg oštećenja. Problem sa upalom je ako se povrede i oštećenja ne reše, upala prelazi iz akutne upale i pretvara se u hroničnu upalu. To je loše jer je velika upala povezana sa skoro svim bolestima, posebno progresivnim vrstama poput raka, dijabetesa, srčanih bolesti, starenja i depresije. Nažalost, zbog našeg trenutnog modernog okruženja i toksina kojima smo okruženi, možemo da nosimo visoke nivoe upale u našim telima, a jedno ili dva laboratorijska ispitivanja koja radimo tokom godine možda nisu dovoljni za donošenje pravovremenih odluka i prilagođavanja za optimizaciju upalog procesa.

ŠTA JE C – REKAKTIVNI PROTEIN I KADA SE RADI?

C – Reaktivni protein je protein, prema obliku prstenasti pentamer, reaktant akutne faze koji se sintetiše u jetri. Kod zdravih osoba prisutan je u niskim koncentracijama manjim od 5mg/L ,ali u toku zapaljenskog procesa, infekcije,traume,neoplastične proliferacije, raste brzo i može dostići koncetraciju i 1000 puta veću od bazalnog nivoa.

C – reaktivni protein se sintetiše nakon infekcije kao odgovor na inflamatorne citokine interleukin-6 (IL-6), interleukin-1 (IL-1) i faktor nekroze tumora (TNF). Nema značajne razlike u koncentracijama CRP između žena i muškaraca, ali su više vrednosti prisutne kod žena pred kraj trudnoće. C – reaktivni protein ima visoku osetljivost i malu specifičnost što znači da može da otkrije prisustvo upale u organizmu, ali ne i odakle potiče. Porast koncentracije u krvi nastaje 6-9h nakon početka infekcije, maksimalne vrednosti dostiže posle 2-3 dana, a poluživot mu je oko 19h.

Porast C – reaktivnog proteina se ranije javlja od porasta brzine sedimentacije eritrocita (SE), a brzina vraćanja nivoa vrednosti CRP-a u referentne granice je brža od vraćanja nivoa sedimentacije eritrocita u referentan opseg. Porast brzine sedimentacije prati porast nivoa C-reaktivnog proteina.

ZNAČAJ REZULTATA CRP TESTA

Određivanje nivoa C – reaktivnog proteina koristi se u dijagnostici akutnih zapaljenja, u praćenju toka bolesti i uspešnosti terapije. Povišene vrednosti C – reaktivnog proteina prisutne su kod :

 • infekcija – bakterijske, virusne, postoperativne
 • tromboza
 • hroničnih upala (reumatoidni artritis, lupus)
 • reumatskih bolesti
 • malignih tumora

C-reaktivni proteinje važan za razlikovanje virusnih od bakterijskih upala. Kod virusnih infekcija koje su praćene povišenim brojem leukocita i povišenom sedimentacijom, C-reaktivni protein ima niže vrednosti za razliku od bakterijskih infekcija gde su njegove vrednosti mnogo više. Primenjuje se i u diferencijalnoj dijagnostici upale zglobova i mišića, kod dijagnoze rane upale zglobnih ovojnica, za diferencijaciju iritabilnog kolona od neke organske bolesti creva, u dijagnostici i razlikovanju Kronove bolesti od ulceroznog kolitisa.

VAŽNOST CRP TESTA I TUMAČENJE REZULTATA

C-reaktivni protein je važan za razlikovanje virusnih od bakterijskih upala. Kod virusnih infekcija koje su praćene povišenim brojem leukocita i povišenom sedimentacijom, C-reaktivni protein ima niže vrednosti za razliku od bakterijskih infekcija gde su njegove vrednosti mnogo više. Primenjuje se i u:

 1. diferencijalnoj dijagnostici upale zglobova i mišića,
 2. kod dijagnoze rane upale zglobnih ovojnica,
 3. za diferencijaciju iritabilnog kolona od neke organske bolesti creva,
 4. u dijagnostici i razlikovanju Kronove bolesti od ulceroznog kolitisa.

Posle hirurških operacija koncentacija C-reaktivnog proteina raste posle 2-6h, a pada do trećeg postoperativnog dana. Ukoliko su vrednosti povišene posle tog vremenskog perioda postoji mogućnost nastanka infekcije i preporuka je da se tada odredi nivo prokalcitonina u krvi.

Utvrđeno je da terapija statinima (lekovi za smanjenje masnoće – lipida u krvi ) snižava koncentraciju  C-reaktivnog proteina.

Vrednosti testa na C – reaktivni protein se tumače na sledeći način:

 • CRP < 5 mg/L – normalna vrednost
 • CRP 10 – 40 mg/L – početna inflamacija/ virusna infekcija
 • CRP od 40 – 200 mg/L – aktivna inflamacija ili bakterijska infekcija
 • CRP > 500 mg/L – raširena bakterijska infekcija

Snižene koncentracije CRP u serumu su bez kliničkog značaja.

Za procenu kardiovaskularnog rizika koristi se visoko senzitivni (hs – CRP) test, koji u odnosu na standardni test, zbog visoke osetljivosti detektuje niske koncentracije ovog parametra u krvi. Visok nivo hs-CRP ukazuje na povećan rizik od nastanka kardiovaskularnih bolesti, moždanog insulta, ateroskleroze. Vrednosti hs-CRP, kao faktora rizika u proceni kardiovaskularnih bolesti:

 • hs-CRP < od 1 mg/L – nizak rizik
 • hs-CRP < od 1-3 mg/L – umeren rizik
 • hs-CRP > od 3 mg/L – visok rizik

Koncentracija CRP ne pokazuje cirkadijalnu varijaciju pa je pogodan za određivanje u bilo koje doba dana.

Izbornik