POLITIKA PRIVATNOSTI

Obaveštenje o prikupljanju i obradi podataka o ličnosti korisnika usluga DiaLab-a
(„Politika privatnosti“)

U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti „Sl. glasnik RS”, br. 87/2018 (u daljem tekstu: „Zakon“), zajednički rukovaoci:

 1. DR DRAGICA ŠEŠEVIĆ PR, POLIKLINIKA DIA LAB BEOGRAD (VRAČAR), Radoslava Grujića 1, Beograd, MB 62256320;
 2. Svetlana Đurić PR Laboratorija za biohemiju sa hematologijom i imunohemijom DIA LAB ŽARKOVO Beograd (Čukarica), Spasovdanska 8b, MB 67228138;
 3. Slavica Jovanović PR Laboratorija za medicinsku biohemiju Dia Lab Plus Beograd (Novi Beograd) Nehruova 51, MB 65261642;
 4. Tijana Jovanović pr Laboratorija za biohemiju sa hematologijom i imunohemijom DIA LAB V Beograd-Leštane, Smederevski put 6a, MB 66727491;
 5. BOJANA ŠARAC PR LABORATORIJA ZA BIOHEMIJU SA HEMATOLOGIJOM I IMUNOHEMIJOM DIA LAB INTER LIGHT BEOGRAD Ilije Garašanina 18, MB 65932555;
 6. KRISTINA UZELAC PR LABORATORIJA ZA MEDICINSKU BIOHEMIJU DIA LAB ŠIMANOVCI Dečka 5, Šimanovci, Pećinci, MB 64725211;
 7. Marija Marinković pr Laboratorija za medicinsku biohemiju DIA LAB ALP Požarevac Kosovska 1, MB 65260816;
 8. Saška Mišanović pr Laboratorija za biohemiju sa hematologijom i imunohemijom DIA LAB VŠ Vršac Abraševićeva 34b, MB 66505294;
 9. MARIJA STOJANOVIĆ PR PRIVATNA LABORATORIJA ZA MEDICINSKU BIOHEMIJU DIA-LAB AR ARANĐELOVAC Kralja Petra I 17a, MB 65673223;
 10. Elena Šovljanski PR Laboratorija za biohemiju sa hematologijom i imunologijom DIA LAB VA Valjevo Karađorđeva 13, MB 67312309;
 11. Aleksandra Manojlović pr Laboratorija za biohemiju sa hematologijom i imunohemijom DIA LAB SP Smederevska Palanka Vuka Karadžića 111, MB 66134032; i

(u daljem tekstu: „DiaLab“ ili „članice DiaLab-a“) Vas obaveštavaju o svrsi i osnovu prikupljanja i obrade Vaših podataka, o vrsti podataka koje obrađujemo, primaocima podataka, načinu njihovog čuvanja, kao i o Vašim pravima u pogledu obrade i načinu na koji ih ostvarujete.

Zaštitu podataka o ličnosti svih korisnika naših usluga čije lične podatke obrađujemo vršimo u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i drugim zakonima u oblasti zdravstva (pre svega Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva). Sledstveno, ova Politika privatnosti se primenjuje na sve podatke o ličnosti korisnika naših usluga koje obrađujemo, kao i na sve naše usluge koje uključuju obradu podataka o ličnosti.

Ovo politika privatnosti se primenjuje od 01.01.2024.

Zašto DiaLab prikuplja Vaše lične podatke i po kom osnovu?

DiaLab prikuplja i obrađuje Vaše lične podatke u svrhu pružanja usluga iz oblasti zdravstvene zaštite.

Pravni osnov obrade je pristanak na obradu podataka o ličnosti koji ste dali prilikom zahteva za uslugama DiaLab-a, zasnivanja i realizacije ugovornog odnosa sa članicom DiaLab-a odnosno prilikom ugovaranja i pružanja usluga, kao i važeći propisi Republike Srbije (pre svega Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva). Uz Vaš pisani pristanak, možemo Vam omogućitu da rezultate naših usluga dobijete na adresu elektronske pošte koju izričito naznačite u saglasnosti koju potpisujete.

DiaLab može obrađivati podatke o Vama i u druge svrhe koje proističu iz razumne i zakonite potrebe DiaLab-a uz poštovanje uslova propisanih zakonom, zaključenim ugovorom ili Vašim pristankom. Kada se podaci o ličnosti obrađuju za svrhu drugačiju od one za koju su prikupljeni, pre dalje obrade podataka, kada je to zahtevano Zakonom, DiaLab će Vam obezbediti sve informacije o toj svrsi obrade.

DiaLab može vršiti radnje obrade i u cilju ostvarivanja svojih legitimnih interesa ili interesa treće strane. Primeri takvog postupanja su: obrada podataka u cilju obezbeđivanja sigurnosti ljudi i imovine (snimanje bezbednosnim kamerama, kontrola pristupa prostorijama i sistemima), bezbednosti informacionih sistema, čuvanja i arhiviranja važnih dokumenata za DiaLab u kojima su sadržani Vaši podaci i sl.

Koji podaci se prikupljaju?

Prikupljamo i obrađujemo podatke bez kojih ne bismo biti u mogućnosti da vršimo naše usluge odnosno da korisnicima omogućimo korišćenje naših usluge i to: prezime, ime, ime jednog roditelja-staratelja, pol, dan, mesec, godina i mesto rođenja, mesto prebivališta i boravišta, jedinstveni matični broj građana (JMBG), odnosno evidencijski broj za stranca (EBS) ili broj putne isprave ili drugi identifikacioni dokument, kontakt podaci (mobilni telefon i adresa elektronske pošte), medicinski podaci i lična medicinska istorija neophodni radi adekvatnog pružanja usluga, kao i podaci o zahtevanim i pruženim uslugama, njihovoj specifikaciji i rezultatima.

U cilju obezbeđivanja sigurnosti i zaštite naših zaposlenih, korisnika i imovine prikupljamo podatke putem video nadzora koji se nalazi u našim prostorijama. Video snimci se neće javno objavljivati niti ustupati trećim licima, osim u slučajevima kada to predstavlja zakonsku obavezu nekog od zajedničkih Rukovalaca.

Ko su primaoci Vaših podataka?

Primaoci Vaših podataka su zaposlena i angažovana lica od strane članica DiaLab-a i to ograničeni broj lica kojima su Vaši podaci neophodni za sprovođenje usluga odnosno ispunjenje svrhe obrade, kao i lica kojima je DiaLab poverilo vršenje pojedinih radnji i aktivnosti obrade a na osnovu zaključenog ugovora i garancija tih lica da primenjuju odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere na način koji obezbeđuje da se obrada vrši u skladu sa odredbama važećih propisa i da se obezbeđuje zaštita prava lica na koje se podaci odnose.

Koliko dugo se čuvaju Vaši podaci?

Vaše podatke o ličnosti ćemo koristiti samo onoliko koliko je potrebno da bi se zadovoljila svrha u koju su vaši podaci o ličnosti prikupljeni (kako je opisano u odeljku „Zašto DiaLab prikuplja Vaše lične podatke“) ili onoliko koliko to zahtevaju važeći propisi, pri čemu:

 • Vaši podaci o ličnosti koji se obrađuju za potrebe pružanja pružanja usluga iz oblasti zdravstvene zaštite čuvaju se na način i u skladu sa rokovima iz Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva;
 • Vaši podaci o ličnosti koji se obrađuju isključivo na osnovu pristanka, čuvaju se do opoziva pristanka;
 • Video snimci se čuvaju 3 dana, dok se kopije snimaka mogu čuvati i duže od 3 dana isključivo radi vođenja pravnog postupka, a kada više nisu potrebni, brišu se bez daljeg odlaganja.

Nakon isteka propisanih rokova za čuvanje podataka, DiaLab je u obavezi da podatke briše/anonimizuje, a dokumentaciju uništi.

Koja su Vaša prava povodom obrade?

Prilikom sprovođenja obrade, DiaLab će Vam obezbediti sva Zakonom zagarantovana prava. Imate pravo da od članica DiaLab-a zahtevate podatke o tome da li se obrađuju Vaši podaci, zatim pravo na pristup tim podacima i dostavljanje kopije na način koji zatražite, a koji je izvodljiv za DiaLab (u papirnom i elektronskom obliku) uz naplatu nužnih troškova za dodatne kopije, kao i da budete informisani o svim radnjama obrade. Imate pravo da od DiaLab-a zahtevate ispravku i dopunu Vaših podataka o ličnosti, ukoliko su podaci u posedu DiaLab-a netačni ili nepotpuni. Lica obuhvaćena video nadzorom imaju pravo da traže uvid u svoje podatke iz tih snimaka.

Imate prava da zahtevate brisanje Vaših podataka pod uslovima propisanim Zakonom, a naročito ukoliko ne postoji pravni osnov ili svrha obrade ili ako je to zakonska obaveza DiaLab-a. Članica DiaLab-a može odbiti brisanje podataka ukoliko su za to ispunjeni Zakonom predviđeni uslovi. Podaci koji se tiču obavljenih zdravstvenih usluga odnosno koji su sadržani u zdravstvenoj dokumentaciji se ne mogu brisati na Vaš zahtev saglasno zakonskim propisima, u kom slučaju Imate prava da zahtevaze ograničenje obrade.

Imate prava na ograničenje obrade pod uslovima i na način propisan Zakonom (u periodu procenjivanja osnovanosti prigovora, u slučaju osporavanje tačnosti podataka, nezakonite obrade i nepostojanja svrhe obrade).

Imate prava na prenosivost podataka u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku Vama ili neposredno drugom rukovaocu, pod uslovima propisanim zakonom.

Ukoliko dođe do povrede podataka o ličnosti koja može da proizvede visok rizik po prava i slobode fizičkih lica, DiaLab je dužan da Vas bez nepotrebnog odlaganja obavesti o povredi.

Ukoliko se obrada vrši isključivo na osnovu pristanka, imate pravo da u bilo koje vreme opozovete pristanak (što neće uticati na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva), a mi ćemo prestati sa obradom Vaših podataka o ličnosti na koje se opoziv pristanka odnosi osim ukoliko za tu obradu imamo neki drugi pravni osnov.

Kako ostvarujete prava u pogledu obrade?

Članica DiaLab-a je dužna da Vam pruži informacije o postupanju na osnovu zahteva za ostvarivanje prava bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. Taj rok može biti produžen za još 60 dana ako je to neophodno, uzimajući u obzir složenost i broj zahteva. O produženju roka i razlozima za to produženje članica DiaLab-a je dužna da Vas obavesti u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. Ako podnesete zahtev elektronskim putem, informacija će Vam se pružiti elektronskim putem ako je to moguće, osim ako zahtevate da se informacija pruži na drugi način. Ako članica DiaLab-a ne postupi po Vašem zahtevu, dužna je da Vas obavesti o razlozima za nepostupanje bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva, kao i o pravu na podnošenje pritužbe Povereniku, odnosno tužbe sudu. DiaLab, po pravilu, pruža informacije i postupa po zahtevima iz prethodnog stava ovog Obaveštenja bez naknade. Ako je Vaš zahtev očigledno neosnovan ili preteran, a posebno ako se isti zahtev učestalo ponavlja, DiaLab može da naplati nužne administrativne troškove pružanja informacije, odnosno postupanja po zahtevu ili da odbije da postupi po zahtevu.
Imate pravo na podnošenje prigovora na obradu, pod uslovima i na način koji je objašnjen u posebnom obaveštenju.
Imate pravo da podnesete pritužbu Povereniku ako smatrate da je obrada Vaših podataka izvršena suprotno odredbama Zakona. Podnošenje pritužbe Povereniku ne utiče na pravo da pokrenete druge postupke upravne ili sudske zaštite.

Koga da kontaktirate u slučaju dodatnih pitanja ili potreba za pojašnjenjima?

U cilju ostvarivanja Vaših prava u pogledu zaštite Vaših podataka o ličnosti kao i radi pružanja svih potrebnih objašnjenja u ovom pogledu, možete se obratiti licu za zaštitu podataka o ličnosti za svakog od navedenih zajedničkih rukovalaca, na jedan od sledećih načina:

 • na adresu elektronske pošte: dialab@dialab.rs;
 • na adresu konkretne članice DiaLab, sa naznakom da se pismeno dostavlja licu za zaštitu podataka o ličnosti;
 • pozivom na broj telefona 0113448723

Imenovano lice za zaštitu podataka o ličnosti DiaLab-a odnosno svake od članica DiaLab-a je: Dušica Pantelić

Obaveštenje o pravu na prigovor

Imate pravo na prigovor na obradu ukoliko se obrada vrši isključivo po osnovu obavljanja poslova u javnom interesu ili izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja DiaLab-a ili isključivo u cilju ostvarivanja legitimnih interesa DiaLab-a ili treće strane. DiaLab je dužno da prekine sa obradom podataka o licu koje je podnelo prigovor, osim ako je predočilo da postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad interesima, pravima ili slobodama lica na koji se podaci odnose ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva.

Imate pravo da u svakom trenutku podnesete prigovor na obradu svojih podataka o ličnosti ukoliko se obrada vrši za potrebe direktnog oglašavanja, uključujući i profilisanje, u meri u kojoj je ono povezano sa direktnim oglašavanjem, u kom slučaju se Vaši podaci ne mogu dalje obrađivati u takve svrhe.
Imate prava na ograničenje obrade u periodu procenjivanja osnovanosti prigovora, u kom slučaju se podaci mogu dalje obrađivati samo na osnovu Vašeg pristanka, osim ako se radi o njihovom pohranjivanju ili u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva ili zbog zaštite prava drugih fizičkih, odnosno pravnih lica ili zbog ostvarivanja značajnih javnih interesa.

Prigovor možete podneti pisanim putem na adresu elektronske pošte: dialab@dialab.rs, kao i
poštom na adresu sedišta konkretne članice DiaLab-a, u svakom slučaju sa naznakom da se dostavlja licu za zaštitu podataka o ličnosti.

Izbornik