ZNAČAJ LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE

Laboratorijska dijagnostika predstavlja bitan faktor u medicini, dajući zajedno sa ostalim dijagnostičkim pokazateljima objektivne informacije o zdravlju jedne osobe. Rezultati LABORATORIJSKIH ispitivanja pomažu lekaru u proceni zdravstvenog stanja pacijenta. Pod procenom zdravstvenog stanja, ne podrazumeva se samo postavljanje dijagnoze ili isključivanje bolesti na koju je lekar posumnjao na osnovu karakterističnih simptoma. Laboratorijska ispitivanja imaju i značajno mesto u procesu praćenja toka bolesti, prognoze bolesti, kao i praćenja efikasnosti primenjene terapije. U cilju prevencije, preporuka je da se laboratorijska testiranja na 6 meseci rade i kod zdrave populacije. Na taj način se kod zdravih osoba mogu predvideti, odložiti ili sprečiti nastajanja odredjenih oboljenja. (npr. lipidni status kao važan faktor rizika ateroskleroze).

Za postavljanje dijagnoze laboratorijski nalazi se upoređuju sa referentnim vrednostima, što se naziva transferzalno tumačenje rezultata. Za praćenje toka bolesti kao i učinka terapije, nalazi jednog bolesnika upoređuju se sa njegovim ranijim nalazima, što nazivamo longitudinalno tumačenje rezultata. Brojni faktori, kao što su: pol, starost, vreme uzorkovanja, uzimanje hrane i lekova, kao i pravilna priprema pacijenta za laboratorijsko testiranje, prisustvo bolesti mogu uticati na laboratorijski rezultat.

Važno je znati da samo jedan test ne može da zadovolji sve kriterijume za postavljanje dijagnoze neke bolesti. Dobijeni rezultati laboratorijskih analiza se iz navedenih razloga obavezno tumače zajedno sa ostalim dijagnostičkim pokazateljima i kliničkom slikom, koju postavlja lekar.

PREPORUKA ZA LABORATORIJSKO ANALIZIRANJE U SVRHU PREVENCIJE I KONTROLE:

OPŠTI PANEL:

KKS
SE
LIPIDNI STATUS
GLUKOZA
UREA
KREATININ
TOTALNI BILIRUBIN
ALT
AST
PREGLED URINA

KARDIOLOŠKI PANEL:

KKS
SE
FIBRINOGEN
GLUKOZA
UREA
KREATININ
LIPIDNI STATUS
TOTALNI BILIRUBIN
PROTEINI
ALT
AST
ALP
LDH
CK
CK-MB
FE
Na
K
Cl
PREGLED URINA

1/ OSNOVNI PANEL ZA ŠTITASTU ŽLEZDU I:

T3
T4
TSH

2/ OSNOVNI PANEL ZA ŠTITASTU ŽLEZDU II:

FT4
TSH

PROŠIRENI PANEL ZA ŠTITASTU ŽLEZDU:

T3
T4
TSH
FT3
FT4
AtG-At
Anti-TPO
Anti TSH receptor -At

OSNOVNI PANEL ZA MUŠKARCE:

KKS
SE
LIPIDNI STATUS
GLUKOZA
UREA
KREATININ
TOTALNI BILIRUBIN
ALT
AST
GGT
ALP
ACP
ACP-prostatic
PSA
FPSA
INDEX PSA
PREGLED URINA

FIT PANEL:

KKS
SE
LIPIDNI STATUS
GLUKOZA
UREA
KREATININ
TOTALNI BILIRUBIN
ALT
AST
GVOZDJE
TEST INTOLERANCIJE NA HRANU
INDIVIDULANI PROGRAM ISHRANE

PANEL ZA POLNO PRENOSIVE BOLESTI:

CHLAMYDIA TRACHOMATIS
NEISSERIA GONORRHOEAE
MYCOPLASMA HOMINIS
UREAPLASMA UREALITICUM
HBs-Ag
HCV
HIV1+2

PROŠIRENI PANEL:

KKS
SE
FIBRINOGEN
GLUKOZA
UREA
KREATININ
LIPIDNI STATUS
TOTALNI BILIRUBIN
DIREKTNI BILIRUBIN
PROTEINI
ALT
AST
ALP
LDH
CK
GGT
FE
TIBC
PREGLED URINA

PANEL ZA TRUDNICE:

KKS
GLUKOZA
UREA
KREATININ
PROTEINI
GVOZDJE
PREGLED URINA

PANEL ZA OSTEOPOROZU:

Ca, P u serumu i 24h u urinu,
ALP
VITAMIN D
PTH
CALCITONIN

PANEL ZA ANEMIJU:

KKS
GVOZDJE
TIBC/UIBC
TRANSFERIN
FERITIN
VITAMIN B12
FOLNA KISELINA

OSNOVNI PANEL ZA ŽENE:

KKS
SE
LIPIDNI STATUS
GLUKOZA
UREA
KREATININ
TOTALNI BILIRUBIN
ALT
AST
ALP
LDH
FE
TIBC
Ca 15-3
Ca-125
HE 4
ROMA INDEX
PREGLED URINA

MENADŽERSKI PANEL:

KKS
SE
FIBRINOGEN
GLUKOZA
UREA
KREATININ
LIPIDNI STATUS
TOTALNI BILIRUBIN
DIREKTNI BILIRUBIN
PROTEINI
ALT
AST
ALP
LDH
GGT
CK
CK-MB
FE
TIBC
KORTIZOL,
TSH
FT4
PREGLED URINA

Izbornik